Øygarden kommune Heimetenesta sone nord

Heimehjelp 50% vikariat, heimetenesta sone nord

Heimehjelp vikariat 50% stilling, heimetenesta sone nord

 

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.


Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Om avdelinga:

Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. I heimetenesta jobbar ein tett på brukarane i deira heim og vil møte brukarar i ulike livssituasjonar og med ulike utfordringar. I heimetenesta jobbar ein strukturert innanfor geografiske soner, i team og aleine. Vi treng deg som ein kompetent medarbeidar som kan utføre heimehjelpsoppgåver i brukars heim i tråd med enkeltvedtak. I tillegg inngår du som ein del av bemanninga i heimesjukepleien på helg og høgtid og må utføre tildelte arbeidsoppgåver. Vi ynskjer at du er fagleg dyktig og engasjert i oppgåver som du vil møte.

 

Det vert no lyst ut etter 50% vikariat med mogleghet for fast tilsetjing etter endt vikariat for heimetenesta sone nord. Sone nord har sonekontor på Rong. Stillinga er ledig i perioden 01.10.22 – 31.01.24

 

Arbeidsoppgåver:

 • Utføring av heimehjelpsoppgåver i brukars heim
 • Arbeid på helg og høgtid i heimesjukepleien. Utføre tildelte arbeidsoppgåver.

 

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Relevant arbeidserfaring frå arbeid som heimehjelp med pleieoppgåver i heimesjukepleien kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Førarkort for bil
 • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne

Ønskjeleg med:

 • Ønskjeleg med fagbrev innen reinhald
 • Erfaring frå arbeid i heimetenesta eller med eldre
 • Gjennomgått medisinkurs

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Sjølvstendig
 • Engasjert
 • Bidra til å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Marianne V. Berland, einingsleiar,  tlf 56 16 16 60

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.

Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

Del på:

Referansenr:

22/16421

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

04.10.2022

Arbeidsstad:

Øygarden

Kontaktpersonar:

Marianne V. Berland

tlf: +47 56161660

Adresse:

Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1 5337 Rong