Øygarden kommune - Helse og velferd

Fritidskontakt/ støttekontakt - Helse og velferd

Øygarden kommune har behov for fleire fritidskontaktar (støttekontaktar) i Helse og velferd som kan bidra til at andre får moglegheit til ei meir aktiv og sosial fritid.
Er du ein person som trivast i samspel med andre og ønskjer å utgjere ein skilnad for nokon? Send gjerne ein søknad eller ta kontakt for ein uforpliktande samtale.


Arbeidsoppgåver:
Leggje til rette for at den du er fritidskontakt for får ei meiningsfull fritid med gode opplevingar. Innhald og omfang vil variere ut ifrå ulike typar oppdrag og behov. Eit oppdrag vil vanlegvis omfatte 3-4 timar per veke.


Kvalifikasjonar:

 • Personlege eigenskapar vert vektlagd, det er ikkje krav til utdanning og erfaring
 • Du må vere over 18 år
 • Førarkort og tilgang på bil er ein fordel
 • Du må ha gode munnlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar:

 • Vere sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktivitetar og finne glede i å hjelpe andre
 • Vere ein god rollemodell, vere trygg på seg sjølv og ha evne til å samarbeide og motivere
 • Ansvarsbevisst: det er viktig å halde avtalar og vere påliteleg
 • Ha fokus på meistring og brukarmedverknad
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter

Vi tilbyr:

 • Ein kontaktperson i Helse og velferd som har ansvar for rettleiing og oppfølging.Rettleiing er viktig både for eigen trivsel og følelse av å meistre oppdraget, men også i høve til kvalitet og forsvarlegheit i tilbodet til tenestemottakar.
 • Løn etter gjeldande satsar, pr 01.05.21 er timesatsen kr 183,28.
 • Utgiftsdekning: dokumenterte utgifter vert dekka inntil beløp spesifisert i oppdragsavtalen
 • Køyregodtgjersle: Som fritidskontakt kan du skrive køyring under oppdrag. Dette vert dekka etter statens regulativ inntil totale km spesifisert i oppdragsavtalen.

Anna:

 • Teieplikt – Inneber at du ikkje skal la utanforståande få kjennskap til personlege forhald rundt den du er fritidskontakt for
 • Politiattest - Det vert kravd politiattest for personar som skal yte helse- og omsorgstenester (jf. lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4).

Du vil få ei tilbakemelding på søknaden, og eventuelt bli kalla inn til ein samtale. Blir du godkjent som fritidskontakt kontaktar vi deg når kommunen har eit oppdrag som passer.

Del på:

Referansenr:

22/15820

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Varierande arbeidstid

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltreding:

Fortløpande

Arbeidsstad:

Øygarden kommune

Kontaktpersonar:

Veronica Irene Schjerven

tlf: +47 56161571

mob: +47 94805846

Adresse:

Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1 0000 Straume