Øygarden kommune - Leirstaden barnehage

Styrar 100% fast - Leirstaden barnehage

 

Arbeidsoppgåver:

 • Som styrar har du det overordna ansvaret for fag, økonomi og personal i din barnehage
 • Leie barnehagen sitt leiarteam
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Leie barnehagen i samsvar med lovar, forskrifter og barnehagen sine vedtekter og årsplan
 • Utvikle barnehagen i tråd med overordna nasjonale og lokale føringar

Kvalifikasjonar: 

Må ha: 

 • Bachelor barnehagelærar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Økonomiforståing
 • Kunnskap om gjeldande lovverk

Ønskjeleg med:

 • Relevant tilleggsutdanning innan leiing, nasjonal styrarutdanning eller organisasjonsutvikling
 • Leiarerfaring

Personlege eigenskapar:

 • Du er motiverande for dei tilsette, samtidig som du er tydelig på forventningar, krav og beslutningar
 • Du evner å ha et overordna blikk på drifta
 • Du trivast godt i ein variert og hektisk leierrolle,  har god arbeidskapasitet og godt humør
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheiter, er lyttande og engasjert
 • Du er fagleg sterk og held deg oppdatert innanfor relevante fagfelt

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.10.2020

Arbeidsstad:

Foldnes

Kontaktpersonar:

Adresse:

Austre Skiftedalsvegen 23 5354 Straume